ເປົ້າໝາຍທີ 6: ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ

ກົດແຊຣ໌


ກົດແຊຣ໌