ດຳລັດ

ກົດແຊຣ໌

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງລັດຖະກອນ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານ


ກົດແຊຣ໌