ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ

ກົດແຊຣ໌


ກົດແຊຣ໌