ເປົ້າໝາຍທີ 2 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ກົດແຊຣ໌


ກົດແຊຣ໌